Leping

LEPINGU ÜLDTINGIMUSED

õppeaasta 2023/2024


1. ÜLDSÄTTED

1.1.     Mõisted

Avaldus               Koduleheküljel Kliendi poolt täidetud ja koos Üldtingimustega kinnitatud Õpilase Kooli registreerimise avaldus

Individuaaltund   Kliendi poolt Õpilasele valitud eriala või rühma tund, kus õpetatakse Õpilast individuaalselt

Isikuandmed    Kooli valduses olevad Õpilase ja Kliendi isikuandmed, sh Õpilase ja Kliendi nimi, isikukood, sünniaeg ja kontaktandmed

Klient                   Õpilase osas Lepingu sõlminud isik

Kodulehekülg      Kooli veebilehekülg aadressil www.meero.ee

Kool                   MTÜ Avasta Anded, registrikood 80199027, aadress Käo 74, Tallinna linn, Harju maakond, 11317, all tegutsev erahuvialakool Meero Muusik

Leping                 Avaldus ja käesolevad Üldtingimused

Pool                    Kool või Klient

Rühm                  Kliendi poolt Õpilasele valitud eriala või rühma tund, kus osaleb mitu Õpilast

Tund                    Õppekava ja Tunniplaani järgne õppetund kestusega 30 kuni 45 minutit

Tunniplaan          Koduleheküljel avaldatud Kooli tunniplaan

Õpetaja               Tundi läbiviiv õpetaja või teda asendav isik

Õpilane               Lepingu alusel Kooli vastu võetud õpilane

Õppeaasta          I ja II Õppeperiood koos

Õppekava           Kooli poolt kinnitatud õppekava vastavalt Rühmale ja õppemahule

Õppemaks          Rühma või Individuaaltunni tasu, mis Õppeperioodi kestel ei muutu

Õppeperiood      I õppeperiood ehk sügisperiood, mis algab septembrist ja lõpeb detsembris ja II õppeperiood ehk kevadperiood, mis algab jaanuarist ja lõpeb vastavalt Õppekavale kas mais või juunis

Üldtingimused      Käesolevad üldtingimused

1.2.    Üldtingimuste punktis 1.1 määratletud mõisted omavad samas kontekstis sama tähendust ka teistes Poolte vahel kasutatavates muudes dokumentides, kui neid ei ole vastavas dokumendis määratletud teisiti, s.h võivad ainsuses olevad sõnad olenevalt kontekstist tähendada ka mitmust ja vastupidi.

1.3.  Üldtingimused kohalduvad Kooli ja Kliendi vahelisest õigussuhetest tulenevate õiguste ja kohustuste määratlemisel ja moodustavad Lepingu lahutamatu osa.

1.4.     Üldtingimustes ja Lepingus reguleerimata küsimuste lahendamisel juhinduvad Pooled Eesti Vabariigi õigusaktidest.

1.5.     Juhul kui Lepingus või Üldtingimustes on vastuolu, kohaldub eelkõige Leping.

2. LEPINGU SÕLMIMINE JA ÕPILASE VASTUVÕTMINE KOOLI

2.1.     Kooli poolt Kliendile/Õpilasele pakutavaga ja vastavalt kohalduvate tingimustega saab tutvuda Kodulehel.

2.2.   Õpilase Kooli vastuvõtmiseks sõlmib Klient Lepingu. Lepingu sõlmimine toimub Koduleheküljel, kus Klient täidab Avalduse, tutvub Üldtingimustega, kinnitab registreerimise ja tasub registreerimismaksu. Registreerimisel saab Õpilane tunnuskoodi (kooli ID), mis on ühtlasi Lepingu numbriks. Avaldus esitatakse kogu algava (või käimasoleva) Õppeaasta kohta. Avalduses tuleb märkida vähemalt järgnev: Kliendi ja Õpilase ees- ja perekonnanimi, isikukood, kontaktaadress, telefoni number ja e-posti aadress, soovitud Rühm/Individuaaltund. Registreerimismaks arvestatakse ettemaksuna ja tasaarvestatakse tasumisele kuuluvast Õppemaksust.

2.3.     Avalduse saab Klient esitada igal ajal, kuid Õppeaasta kestel võetakse Õpilane Kooli vastu vaid juhul, kui Koolil on Kliendi poolt Õpilasele soovitud koht olemas. Õppemaksu arvestatakse täiskuu põhiselt.

2.4.   Leping loetakse Poolte vahel sõlmituks ja Õpilane Kooli vastuvõetuks, kui Õpilase
registreerimistasu on tasutud.

2.5.   Koolil on septembrikuu lõpuni ühepoolne õigus keelduda ja taganeda Lepingu sõlmimisest. Koolil on õigus keelduda Lepingu sõlmimisest eelkõige juhul, kui Koolil ei ole Õpilasele vaba kohta või juhul, kui Kliendil on Kooli ees varasem tasumata võlgnevus või Kliendi varasem võlgnevus oli korduv ja pikaajaline, millest tulenevalt on Koolil põhjust arvata, et Klient ei täidaks ka uut Lepingut korrektselt. Juhul kui Kool keeldub Lepingu sõlmimisest, teavitab ta sellest Klienti ja tagastab Kliendi poolt Avalduse esitamisel tasutud registreerimismaksu, kui kliendil ei ole eelnevaid võlgnevusi.


3. ÕPPETÖÖ KORRALDUS

3.1.     Õppetöö korraldab Kool vastavalt Kooli põhikirjale, kohalduvale seadusandlusele ja Õppekavale. Eeltoodust lähtudes plaanib ja kinnitab Kool Rühmad, Tunniplaanid ja Õppemaksu ning avaldab need Koduleheküljel.

3.2.     Koduleheküljel avaldatud Rühmad, Tunniplaan ja Õppemaks kehtivad kogu Õppeperioodi kohta.

3.3.     Õppetöö maht on Õppekavas näidatud Tundide arv Õppeaasta kohta. Kool korraldab Õppetöö vastavalt Õppekavale.

3.4.     Tunnid toimuvad Tunniplaani alusel, s.o Tunniplaanis märgitud päeval ajal ja kohas.

3.5.     Tunde ei toimu üldhariduskoolide koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel.

3.6.     Koolil puudub kohustus asendada Tund, millest Õpilane puudus.

3.7.   Kool asendab Õpetaja poolt ära jäetud Tunni esimesel võimalusel, kuid hiljemalt 1 (ühe) kuu jooksul alates ärajäänud Tunni kuupäevast.

3.8.     Juhul kui Eesti Vabariigis kehtestatakse eriolukord, jätkub õppetöö kaugõppe vormis.

4. ÕPPEMAKS JA ÕPPEMAKSU TASUMINE

4.1.     Õppemaks kajastub Koduleheküljel ja on arvestatud vastavalt ühe Õppeperioodi tasuna.

4.2.     Klient tasub Õppemaksu Kooli poolt Kliendile e-posti teel esitatud arve alusel, arvel näidatud summas, viitenumbril ja tähtajaks. Õppemaks loetakse Kliendi poolt tasutuks päeval, mil Õppemaks on Kooli arveldusarvele tervikuna laekunud.

4.3.  Kliendil on võimalik Õppemaksu tasuda osade kaupa Kooli eelneval nõusolekul ja Poolte vastavasisulisel kokkuleppel, kokkuleppes määratud alustel ja korras. Õppemaksu osade kaupa tasumine ei vabasta Klienti kohustusest Õppemaks tasuda ka juhul, kui Õpilane ei osale kontakt-, juhitud distantsõppe või video Tunnis või on Koolist lahkunud enne Õppeaasta lõppemist.

4.4.    Juhul kui Koolis käib ühest perest 2 (kaks) või enam Õpilast rühmaõppes on
Kliendil õigus Õppeperioodi või kalendrikuu Õppemaksu osas 10% (kümne
protsendilisele) soodustustele teise ja enama Õpilase kohta. Soodustuse
saamiseks esitab Klient Koolile vastavasisulise sooviavalduse hiljemalt 1 (ühe) kuu
jooksul alates pere teise ja/ või enama Õpilase osas Avalduse esitamisest.
Soodustus ei laiene individuaalõppele.

4.5.   Kliendil on õigus saada tagasi või tasaarvestada Kooliga 50% (viiskümmend protsenti) 1 (ühe) kalendrikuu osas tasutud Õppemaksust juhul, kui Õpilane puudus haigestumise tõttu kõikidest vastaval kalendrikuul toimunud Tundidest. Tagasimakse saamiseks esitab Klient Koolile vastavasisulise sooviavalduse hiljemalt 1 (ühe) kuu jooksul alates Õpilase tervenemisest.

4.6.    Juhul kui Klient viivitab Kooli poolt tasumiseks esitatud arve tasumisega üle arvel märgitud tähtaja, kohustub Klient maksma tasumata arve summalt viivist 0,5% (null koma viis protsenti) päevas, alates arve tasumise tähtajale järgnevast päevast kuni vastava arve tervikliku tasumise kuupäevani.

5. POOLTE JA ÕPILASE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

5.1.   Poolte peamised õigused ja kohustused on sätestatud Lepingus ja Üldtingimustes. Eeltoodule lisaks on Pooltel kõik Kooli põhikirjas ja Lepingule kohalduvates õigusaktides sätestatud õigused ja kohustused. 

5.2.     Pooled kohustuvad:

5.2.1. esitama ja vahendama teineteisele viivitamata Lepingu täitmist puudutavat olulist informatsiooni, s.h eelkõige informatsiooni, mis puudutab Õpilase Tunnis osalemist, Poole poolset takistust Lepingu täitmisel või muud teisele Poolele eelduslikku tähtsust omavat asjaolu;

5.2.2. tagama omalt poolt Lepingus esitatud andmete õigsuse ja teavitama teist Poolt viivitamata, kui tema nimi või kontaktandmed on muutunud ja vastavalt uued kehtivad andmed esitama;

5.2.3. andma Õpilasele ülevaate Koolis kehtivatest eeskirjadest ja korrast ning selgitama nende täitmise vajadust.

5.3.     Õpilasel on õigus:

5.3.1. osaleda Tundides vastavalt Kliendiga sõlmitud Lepingule;

5.3.2. tutvuda Õppekavaga ja Tunniplaaniga ning muu teda puudutava ja tema poolt soovitava infoga Kooli, Rühma või Tunni osas;

5.3.3. teha Koolile ettepanekuid või esitada pretensioone Tunni korraldamise, Lepingu täitmise jms osas.

5.4.  Õpilane kohustub järgima Koolis kehtivaid eeskirju ja korda ning käituma viisil, mis on mõistlik, vastavuses eetiliste tõekspidamistega või hea tavaga ja Õpetajaid ja teisi õpilasi arvestav.

6. TEATED

6.1.    Pooled edastavad Lepinguga seonduvat teavet (seejuures eelkõige Poolte vastutust, Lepingu rikkumist või ülesütlemist puudutavat teavet) e-posti teel.

6.2.    Kooli e-posti aadressiks on muusik@meero.ee. Kliendi ja/või Õpilase e-posti aadressiks on Avalduses märgitud e-posti aadress.

6.3.    Pool on kohustatud teatama teisele Poolele oma kontaktandmete ja/või mistahes aadressi muutumisest viivitamatult.

7. ÜLDTINGIMUSTE KEHTIVUS JA MUUTMINE

7.1.    Üldtingimused kehtivad Üldtingimuste päises märgitud Õppeaasta kohta ja moodustavad Lepingu lahutamatu osa.

7.2.    Koolil on õigus ühepoolselt muuta Üldtingimusi, teavitades Üldtingimuste muutmisest Klienti vähemalt 1 (üks) kuu ette. Juhul kui Klient ei nõustu muudetud Üldtingimustega, on Kliendil õigus öelda Leping enne muudatuse jõustumist erakorraliselt üles. Kui Klient ei ole nimetatud ajaks Lepingut üles öelnud, loetakse Klient Üldtingimuste muudatusega nõustunuks.

8. LEPINGU LÕPPEMINE JA ÕPILASE VÄLJA ARVAMINE KOOLIST

8.1.    Leping lõppeb Õppeaasta lõppemisel või Lepingus sätestatud muul alusel ning Õpilane arvatakse Koolist välja.

8.2.    Pooltel on õigus lõpetada Leping ennetähtaegselt Poolte kokkuleppel.

8.3.   Koolil on õigus öelda Leping ühepoolselt ennetähtaegselt ja ilma eelneva etteteatamiseta üles juhul, kui Klient on viivituses Õppemaksu või selle osa tasumisega rohkem kui 30 (kolmkümmend) kalendripäeva või, kui Õpilane rikub korduvalt Üldtingimuste punktis 5.4 sätestatud Õpilase kohustusi ja Kool on Klienti sellest teavitanud ning püüdnud Kliendiga Õpilase käitumist arutada, kuid sellele vaatamata on Õpilane pannud toime uue rikkumise.

8.4.    Kliendil on õigus öelda Leping ühepoolselt ennetähtaegselt üles vaid järgneva Õppeperioodi osas, teavitades Kooli oma Lepingu ülesütlemise soovist kirjalikult vähemalt 30 (kolmkümmend) päeva ette. Selguse huvides olgu siinkohal täpsustatud, et Kliendil ei ole õigust öelda Lepingut üles kehtiva/ käimasoleva Õppeperioodi osas.

8.5.   Klient ei vabane Õppemaksu tasumise kohustusest ja/ või Kool ei kohustu tasutud Õppemaksu tagastama, kui Klient ütleb Lepingu üles vastuolus Üldtingimuste punktiga 8.2 või 8.4.

9. ANDMETÖÖTLUSLEPING

9.1.   Lepingu täitmisel töötleb Kool Kliendi ja Õpilase („Andmesubjekt“) Isikuandmeid.

9.2.   Kooli poolt töödeldavad Isikuandmed võivad muuhulgas sisaldada järgnevat: isiklikke andmeid, kontaktandmeid, makseandmeid, finantsandmeid, isikut tõendava dokumendi andmed.

9.3.    Kool töötleb Kliendi Isikuandmeid vastutava töötlejana. Õpilase Isikuandmeid töötleb Kool Kliendi volitatud töötlejana.

9.4.  Õpilase Isikuandmeid töötleb Kool volitatud töötlejana Lepingu punktis 9.1 sätestatud eesmärgil, mida Pooled loevad isikuandmete vastutava töötleja kirjalikuks juhiseks volitatud töötlejale.

9.5.   Lepingu allkirjastamisega kinnitab Klient, et tal on olemas õiguslik alus Õpilase Isikuandmete töötlemiseks, sh edastamiseks Koolile Lepingus sätestatud eesmärgi täitmiseks. Klient on vastutav Õpilase Isikuandmete õigsuse ja terviklikkuse eest.

9.6.     Kliendi Isikuandmeid töötleb Kool vastutava töötlejana Lepingu täitmise eesmärgil.

9.7.    Koolil on õigus Isikuandmeid edastada avalikku võimu teostavatele asutustele (nt MTA). Teistele isikutele (nt EHIS) võib Kool Isikuandmeid avaldada vaid juhul, kui edastamise õigus tuleneb õigusaktidest või Lepingust. Lepingust tuleneva Isikuandmete edastamise puhul võib Kool edastada Isikuandmeid Kooli alltöövõtjale (õpetamisteenuse pakkujale).

9.8.    Kool võib Isikuandmete töötlemiseks kasutada alltöövõtjaid järgides isikuandmete kaitse Üldmääruse artikli 28 lõigetes 2 ja 4 toodud tingimusi. Kool vastutab tema poolt kaasatud alltöövõtja tegevuse eest samal määral nagu enda tegevuse eest ning sõlmib kirjaliku lepingu iga alltöövõtjaga, kes hakkab töötlema Isikuandmeid.

9.9.    Andmesubjekti taotlusele vastab üldjuhul Kool. Kui taotlus puudutab Õpilase Isikuandmeid, on vastamise kohustus Kliendil ja Kool edastab taotluse vastamiseks Kliendile. Vastavalt töötlemise iseloomule aitab Kool võimalusel asjakohaste tehniliste ja organisatsiooniliste abinõudega, et Klient saaks täita oma taotlusele vastamise kohustust.

9.10.    Järelevalveasutuste päringule vastab Kool.

9.11.  Kool säilitab Isikuandmeid nii kaua kui see on vajalik Lepingu täitmiseks, Lepingu alusel nõude esitamiseks või nõudele vastamiseks ja õigusaktides sätestatud kohustuse täitmiseks.

9.12.     Isikuandmete säilitamistähtaja möödumisel kustutab Kool vastavad Isikuandmed jäädavalt.

9.13.    Kumbki Pool vastutab käesolevas andmetöötluslepingus sätestatud nõuete täitmise eest. Pooled kohustuvad isikuandmete     töötlemisel järgima Eestis kehtivatest õigusaktidest, sh andmekaitse üldmäärusest tulenevaid nõudeid.

10. LÕPPSÄTTED

10.1.    Lepingule kohaldatakse Eesti õigust. 

10.2.    Lepingust tõusetuvad erimeelsused lahendavad Pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Läbirääkimiste teel lahendamata vaidlused lahendatakse Harju Maakohtus.


Kinnitatud Kooli poolt 12. juunil 2023. a