Andmekaitsereeglid

Kes me oleme?

Erahuvialakooli Meero Muusik (edaspidi „Huvialakool“) peab MTÜ Avasta Anded, registrikood 80199027 (edaspidi „Meie“). Meie eesmärgiks Huvialakooli pidamisel on tuua lapsed juba varajases eas muusika juurde, et arendada nende loovust. Meie soov on kaasa aidata laste ande avastamisele ning arendada lapsi muusikas, et neist kasvaksid muusikat armastavad ja mõistvad inimesed.

Huvialakooli pidamise käigus me peame vältimatult töötlema isikuandmeid. Meie jaoks on oluline, et isikuandmete töötlemine oleks turvaline, läbimõeldud ja rangelt eesmärgipärane.

Käesolevates Andmekaitsereeglites on kajastatud Meie põhimõtted isikuandmete töötlemisel ning sellega seotud kohustused, õigused ja vastutus. Meie asukoha aadress onToompuiestee 17a, Tallinn 10137, e-post:muusik@meero.ee

Mis on isikuandmed ja kuidas neid töötleme?

Meie kliendiks on lapsevanem (edaspidi „Klient“), kellega Me sõlmimelepingu (edaspidi „Leping“) Huvialakooli vastu võetud lapsele (edaspidi „Õpilane“) huvihariduse pakkumiseks. Edaspidi Klient ja Õpilane koos nimetatuna „Teie“.

Kliendi isikuandmeid Me töötlemevastutava töötlejana ja Kliendi isikuandmed Me saame otse Kliendiltkui Klient Meie poole pöördub (näiteks Meie veebilehe kaudu) võikülastab Meie veebilehte(„küpsised“). Vastutava töötlejana määrame Me isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid ning tingimused.

Õpilase isikuandmeid töötleme Me volitatud töötlejana. Õpilase isikuandmed saame Me Kliendilt, kes on Õpilase isikuandmete vastutav töötleja. Me töötleme Õpilase isikuandmeid Lepingus sätestatud eesmärgil, mis on isikuandmete vastutava töötleja kirjalik juhis volitatud töötlejale.

Muuhulgas töötleme järgmisi isikuandmeid:

(1)isiklikke andmeid, nt eesnimi, perekonnanimi, isikukood, sünniaeg;

(2)kontaktandmeid, nt aadress, telefoninumber, e-posti aadress, suhtluskeel;

(3)makse-ja finantsandmeid, nt konto number, andmed valitud makseviisi ja maksekäitumise (sh makseviivituse) kohta;

(4)isikut tõendava dokumendi andmeid;

(5)suhtlusandmeid, nt e-posti vahendusel kogutavad andmed, sotsiaalmeedia vahendusel kogutavad andmed, sõnumite teel edastatavad andmed.

Mis eesmärgil Me isikuandmeid töötleme?

Me töötleme isikuandmeid järgnevatel eesmärkidel:

(1)seoses teenuste osutamisegaja teenuste osutamise ettevalmistamisega (s.o lepingu täitmiseks, sh lepingueelseteläbirääkimistepidamiseks);

(2)õigusaktidest tulenevate õiguste realiseerimiseks ja kohustuste täitmiseks(nt raamatupidamiskohustuse täitmiseks);

(3)veebipäringuteja taotluste menetlemiseks;

(4)teadete edastamiseks.

Millisel õiguslikul alusel me isikuandmeid töötleme?

Me töötlemeisikuandmeid kooskõlas Eestis kehtivate õigusaktide nõuetega.

Isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on peamiselt sõlmitud Lepingu täitmine(Andmekaitsereeglite alapunkt (1)ja (3)), aga ka juriidilise kohustuse täitmine (Andmekaitsereeglite alapunkt (2)), Teie nõusolek (Andmekaitsereeglitealapunkt (3)(3)jaMeie õigustatud huvi (Andmekaitsereeglite alapunkt (4)).

Milliseid väärtuseid ja põhimõtteid me järgimeisikuandmete töötlemisel

Meil on isikuandmete töötlemiseks alati olemas õiguslik alus, st Me töötlemeisikuandmeid seaduslikult.

Meil on isikuandmete töötlemiseks määratud selged eesmärgid ja Me töötlemeisikuandmeid ainult nendeleesmärkidel.

Me järgime isikuandmete töötlemisel minimaalsuse põhimõtet, s.t töötleme ainult asjakohaseid ja vajalikke isikuandmeid.

Me anname endast parima, et isikuandmeid oleksid kaitstud.Rakendame isikuandmete kaitseks erinevaid meetmeid (füüsilisi, tehnilisi, organisatoorseid).

Me edastameisikuandmeid ainult nendele isikutele, kellel on selleks seaduslik õigus (ametiasutused, järelevalveasutused) või kellega oleme sõlminud andmetöötluslepingu (Meie volitatud töötlejad).

Me säilitame isikuandmeid ainult nii kaua kuni säilitamine on nõutav õigusaktide või lepingu kohaselt või vajalik Meie äritegevuseks. Säilitamise lõpetamisel kustutame isikuandmed jäädavalt.

Milliseid „küpsiseid“ me kasutame?

Me kasutame oma veebilehel ”küpsiseid”, millega saate nõustuda, kui otsustate Meie veebilehte kasutada. „Küpsised“ on väikesed tekstifailid, mis salvestuvad veebilehe külastaja arvuti kõvakettale ja aitavad Meil Teile pakutavaid veebilehe teenuseid parandada ja neid Teie jaoks mugavamaks muuta.

Me kasutame ka kolmandate osapoolte „küpsiseid“:

Google Analytics „küpsised“ –kasutame veebilehe liikluse analüüsimiseks, et analüüsida, kas tegemist on uue või naasva külastajaga, mis veebilehti külastatakse, kui kaua veebilehel ollakse ja kust külastajad meie veebilehele tulevad. Taoline info on oluline meile selleks, et saaksime paremini mõista veebilehe külastajate käitumist ja parandada seeläbi oma veebilehe kasutajakogemust.

Googleküpsised võimaldavad Meil suunata Teile reklaame ja mõõta taoliste reklaamide efektiivsust.

Veebilehe külastajana on Teil võimalik oma soovi kohaselt küpsiste salvestumist oma seadmesse keelata või piirata. Samuti saate kõik küpsised, mis on seni teie seadmesse salvestunud, ära kustutada. Selleks tuleb teil muuta oma isikliku veebilehitseja privaatsusseadeid. Samas ei pruugi keelatud või piiratud küpsiste korral kõik veebilehe funktsionaalsused töötada.

Millised on Teie õigused seonduvalt isikuandmetega

Teil on õigus tutvuda oma isikuandmetega.

Teil on õigus nõuda omaisikuandmete parandamist.

Teil on õigus olla unustatud, st Teil on õigus nõuda, et Me kustutaksime Teie isikuandmed.

Teil on teatud juhtudel õigus keelata või piirata oma isikuandmete töötlemist teatud ajaks (nt kui olete esitanud vastuväite isikuandmete töötluse osas).

Teil on õigus esitada Meile oma isikuandmete töötlemise osas vastuväiteid, kui Teie isikuandmete töötlemine toimub Meie õigustatud huvist või avalikust huvist lähtudes.

Teil on õigus esitada Meie kohta isikuandmete töötlemise osas kaebus Andmekaitse Inspektsioonile (www.aki.ee).

Rohkem infot oma õiguste kohta leiate andmekaitse üldmääruse 3.peatükist.

Kui soovite kasutada mõnda ülaltoodud õigust või esitada küsimusi isikuandmete kaitse kohta siis palun esitage Meile vastavasisuline taotlus e-posti aadressil muusik@meero.ee Vastame Teie taotlusele e-kirja teel reeglina mitte hiljem kui ühe kuu jooksul. Palun arvestage, et enne kui saame Teile väljastada Teie poolt soovitud teavet Teie Isikuandmete osas, peame kontrollima Teie isikusamasust.

Kellele me isikuandmeid edastame?

Teie isikuandmeid on konfidentsiaalsed.Avaldame isikuandmeid vaid siis kui vastav kohustus tuleneb otseselt mõnest õigusaktist. Meie volitatud töötlejale edastameisikuandmeid, olles eelnevalt sõlminud kirjalikuandmetöötluslepingu.

Isikuandmete töötlemine toimub reeglina Euroopa majanduspiirkonna (lisaks EL-i riikidele Norra, Island ja Liechtenstein) piires. Juhul, kui Meil on vaja edastada Isikuandmeid väljaspoole Euroopa majanduspiirkonda, siis toimub edastus isikuandmete kaitse üldmääruse nõuete kohaselt.

Isikuandmete säilitamisest

Me säilitame Isikuandmeid nii kaua kuni see on kohustuslik või lubatud õigusaktide kohaselt või vajalik määratud eesmärkide saavutamiseks.

Vaidlustega seotud isikuandmeid säilitame kuni nõude aegumiseni.

Pärast Isikuandmete säilitamise tähtaja möödumist kustutame Isikuandmed jäädavalt.

Mida teha isikuandmete rikkumise korral?

Palun teavitage Meid koheselt Teile teadaolevatest isikuandmete rikkumisest või rikkumise ohust aadressil muusik@meero.ee. Me suhtume isikuandmete turvalisuse teemasse tõsiselt ning reageerime koheselt võimalikule rikkumisjuhule.