PiretPiret Hinrikus Sage

eelkooli - ja kooliealiste laste muusika ja rütmika rühmad 

 

Olen lõpetanud Tallinna Muusikakeskkooli eriklaveri ja koorijuhtimise eriala ning Tallinna Pedagoogilise Ülikooli Kultuuriteaduskonna, koreograafia õppetooli, tantsujuhi eriala. Mul on MA in Arts akadeemiline kraad ning vanemõpetaja kutse ja ametijärk.

9 aastat elasin ja töötasin Sydney´s, Austraalias ning mul on Kindermusik International Assosiation väikelapse arengut muusikaliselt toetava õpetaja kutse ja koolitaja litsents. Kuulusin Austraalia NSW Sydney Orff -Schulwerk Liidu juhatusse, tänaseks kuulun ka Eesti Muusikaõpetajate Liidu Orff sektsiooni töögruppi. Olen täiendanud end ja koolitanud üliõpilasi ning õpetajaid mitmel pool Eestis, Soomes, Venemaal, Austrias ja Austraalias.

Oman pikaajalist pedagoogilist kogemust töötades muusika, rütmika- ja tantsuõpetajana Rocca Al Mare Koolis, Meero Muusik Huvikoolis ja Tallinna Balletikoolis. Olen töötanud Musamari Koorikoolis, Ilmapuu Waldorflasteaias, Tallinna Muusikakeskkoolis, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Koolimuusika Instituudis ja Täiendkoolituskeskuses, University of Sydney Conservatoriumis, North - Sydney Wenona Private School´is, Kindermusik Studio Bassandsop Music ning teistes muusikalist eri - ja kõrgharidust pakkuvates õppeasutustes nii kodu - kui välismaal. Loon koreograafilisi liikumisseadeid kooridele ja ansamblitele. 

MUUSIKA ja LAUL, LIIKUMINE ja TANTS, RÜTM ja PILLIMÄNG, LOOVUS ja IMPROVISATSIOON

Lapse mitmekülgne arendamine paneb aluse tema teadmistele ja oskustele kogu eluks. Edukaks saab laps areneda vaid siis, kui väärtustame ning arendame õigel ajal ja tervikuna tema sünnipäraseid eeldusi. Areng ise leiab aset aga reaalsete protsesside kaudu.

Tunni eesmärk:

Muusikaliste põhivõimete, rütmitunde, koordinatsiooni ja peenmotoorika arendamine ning treenimine. Loovuse ja improvisatsioonioskuse kasutamine ning harjutamine lapse igapäeva vajadustest lähtuvalt. Keha võimekuse, vastupidavuse ning “MINA tahte” kasvatus. Hääle juhtimine ja korrastatud hingamine. 

Õppetöö ja tunni sisu:

Kasutan oma igapäevatöös Orff / Schulwerk pedagoogikat, Waldorf / Steiner pedagoogika põhimõtteid ja antroposoofilisi põhitõdesid. Õppevahenditeks tunnis on erinevad rütmi- ja meloodilised instrumendid ning inimkeha ja hääl oma võimalustega. Tunnis on kasutusel aktiivõppemeetodina 6 lõimuvat komponenti: kõne (liisusalmid ja sõrmemängud), laul, liikumine, pillimäng, muusika kuulamine ning improvisatsioon. 45 minutiline tund jaguneb kolmeks võrdseks osaks: laul, muusikaline liikumine / tants ja pillimäng (improvisatsioon).

Õppevahendid:

Inimkeha ja hääl, erinevad rütmi- ja meloodiapillid (Orff instrumentaarium), erinevad metoodilised vahendid, laulu- ja tantsukogumikud ning liikumisvahendid (pallid, hüpitsad, rõngad, lindid jm.vajalik).

Õpitulemused ja sotsiaalsed pädevused:

1. läbi laulmise, pillimängu ja liikumise areneb lapse viisitaju, rütmitunne ja koordinatsioon ning eneseusaldus.

2. lauldes õpib laps juhtima oma häält ja tajub liikudes ning tantsides oma keha

3. laps õpib matkima ja kordama (mudeldama) õpetaja poolt esitatud meloodialõiku, rütmi-, liikumise ja/või sammukombinatsiooni

4. laps saab võimalus kogeda esinemist vanematele avatud rühmatundides ja kontsertidel

5. laps tunneb ennast mugavalt, hästi ja turvaliselt grupis ning omandab seeläbi koostööoskuse.

 

 Lõpetuseks üks ilus mõte: “Õpetajal ja lapsevanema(te)l on ühised lapsed.”

 Rõõmsate kohtumisteni!