Lapsevanema meelespea!

Armas lapsevanem,
meil on hea meel, et olete valinud oma lapse huvikooliks just meie Meero Muusik huvikooli. Püüame pakkuda teie lastele kaasaegset muusikaharidust ja oleme veendunud, et meie pühendunud ja koolitatud õpetajad annavad endast parima oma õpilaste  arenguks.

Selleks , et parimaid tulemusi saavutada eeldame, et ka TEIE  olete oma lapse loovuse ja valitud huvihariduse arengust huvitatud ning  osalete ka ise aktiivselt selles protsessis.
Parimate tulemusteni muusikas jõuab ainult läbi järjepideva tegevuse, mille aluseks on kordamine, kordamine, kordamine.

Väikese lapse toomine huvikooli on ka Teie distsipliini küsimus, mille kaudu kasvatate ka oma last (õigeaegne kohalesaabumine, rahulik toimetamine lapsega jne.) Haiguse tõttu puudutud tund on muidugi paratamatus. Samuti on oluline tunda huvi ka juba kooliealiste tegevuste ja saavutuste vastu.

Meie õppeaasta kestab 9 kuud ja 1 nädal septembrist kuni juunikuu esimese nädala lõpuni ja selle sisse jäävad Haridusministeeriumi poolt kehtestatud koolivaheajad sügisel, talvel ja kevadel ning ka riiklikud pühad. Õppemaksud on arvestatud õppeaasta jooksul reaalselt toimuvate rühmatundide alusel, mis lähtuvad tundide mahust kogu õppeperioodi kestel individuaal ja kooliealiste rühmadel( 35/70/105) ning eelkooliealistel 34 õppetundi õppeaastas. Igal õppeaastal tuleb sõlmida meie huvikooliga uus õppeleping mille kinnitamine toimub internetis. Palume hoolikalt  tutvuda meie õppelepingu tingimustega. Registreerides last meie kooli ei vabasta lepingu mittelugemine teid lepingus sätestatud kohustustest. Individuaaltundi mittetulemisest teatamine samal päeval ei kohusta õpetajat tundi asendama.

 

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Mõisted
Hinnakiri Koduleheküljel avaldatud Õppemaksu hinnakiri
Isikuandmed Kooli valduses olevad Õpilase ja Kliendi isiklikud andmed, s.o Õpilase ja Kliendi nimi, isikukood, sünniaeg, kontaktandmed ja isikut tõendava dokumendi andmed
Klient Kooliga kehtiva Lepingu alusel lepingulises suhtes olev Õpilase vanem või muu füüsiline või juriidiline isik, kes Lepingu sõlmis
Kodulehekülg Kooli interneti kodulehekülg aadressil www.meero.ee

Kool MTÜ Avasta Anded, registrikood 80199027, aadress Käo 74, Tallinna linn, Harju maakond, 11317, all tegutsev erahuvialakool Meero Muusik
Leping Kirjalik õppeleping Kooli ja füüsilise või juriidilise isiku vahel
Pool Kool või Klient
Poolaasta I või II Poolaasta, s.h I Poolaasta on periood septembrist detsembrini ja II Poolaasta on periood jaanuarist maini
Rühm Kliendi poolt Õpilasele Koduleheküljel kajastatud, Kooli poolt pakutavatest huviala rühmadest välja valitud rühm. Ühes Rühmas on vastavalt huvialale 10-15 Õpilast
Tunniplaan Koduleheküljel avaldatud Kooli tunniplaan
Õpetaja Rühma õpetaja
Õpilane Kliendi poolt sõlmitud Lepingu alusel Kooli rühma vastu võetud õpilane
Õppeaasta periood ühe kalendriaasta septembrikuu esimesest tööpäevast kuni järgmise kalendriaasta maikuu viimase tööpäevani
Õppekava Eesti Hariduse Infosüsteemis kinnitatud Rühma õppekava
Õppemaks Rühmas osalemise tasu Hinnakirjas kajastatud summas
Õppetund tund kestusega 30 või 45 minutit vastavalt Rühmale, mille kogumaht Õppeaastaks on kinnitatud Õppekavas ja mis toimub Tunniplaani alusel
Üldtingimused:

1.2. Üldtingimuste punktis 1.1 määratletud mõisted omavad samas kontekstis sama tähendust ka teistes Poolte vahel kasutatavates muudes dokumentides, kui neid ei ole vastavas dokumendis määratletud teisiti, s.h võivad ainsuses olevad sõnad olenevalt kontekstist tähendada ka mitmust ja vastupidi.

1.3. Üldtingimused kohalduvad Kooli ja Kliendi vahelisest õigussuhetest tulenevate õiguste ja kohustuste määratlemisel ja moodustavad Lepingu lahutamatu osa.

1.4. Üldtingimustes ja Lepingus reguleerimata küsimuste lahendamisel juhinduvad Pooled Eesti Vabariigi õigusaktidest.

1.5. Juhul, kui Lepingus või Üldtingimustes on vastuolu, kohaldub eelkõige Leping.

2. ÕPILASE KOOLI VASTUVÕTMINE JA LEPINGU SÕLMIMINE

2.1. Koduleheküljel saab tutvuda kogu Kooli poolt pakutavaga, s.h Rühmadega, Tunniplaaniga, Hinnakirjaga, Üldtingimusega jms ning esitada avalduse Õpilase Kooli vastuvõtmiseks.

2.2. Õpilase Kooli vastuvõtmiseks esitab Klient Koduleheküljel täidetava registreerimise lehe (edaspidi Avaldus) ja tasub registreerimise maksu. Avaldus esitatakse kogu algava Õppeaasta kohta ja Avalduses tuleb märkida vähemalt järgnev: Kliendi ja Õpilase ees- ja perekonnanimi, isikukood, kontaktaadress, telefoni number ja e-posti aadress; soovitud Rühm ja kinnitus Üldtingimustega tutvumise ja nõustumise kohta. Registreerimise maks arvestatakse ettemaksuna, mis arvatakse maha I Poolaasta tasust.

2.3. Avalduse saab Klient esitada alates 3 (kolm) kuud enne Õppeaasta algust kuni Õppeaasta alguseni. Õppeaasta kestel võetakse Õpilasi Kooli vastu vaid juhul, kui Kliendi poolt soovitud Rühmas on Õpilasele vaba koht olemas.

2.4. Kool kohustub Avalduse läbi vaatama ja selle kinnitama või teatama Kliendile selle kinnitamisest keeldumise põhjuse 2 (kahe) nädala jooksul alates Avalduse laekumisest. Koolil on õigus keelduda Lepingu sõlmimisest eelkõige juhul, kui Kliendi poolt soovitud Rühmas Õpilasele vaba kohta ei ole või juhul, kui Kliendil on Kooli ees varasem tasumata võlgnevus või Kliendi varasem võlgnevus oli korduv või pikaajaline, millest tulenevalt on Koolil põhjust arvata, et Klient ei täidaks ka uut Lepingut korrektselt. Juhul, kui Kool Kliendi Avaldust ei kinnita kuulub Kliendi poolt Avalduse esitamisel tasutud registreerimise maks Kliendile tagastamisele.

2.5. Kooli poolt Avalduse kinnitamise kuupäevaga loetakse Poolte vahel Leping sõlmituks ja Kool arvab Õpilasele Rühma nimekirja.

3. ÕPPETÖÖ KORRALDUS

3.1. Õppetöö korraldab Kool vastavalt Kooli põhikirjale, kohalduvale seadusandlusele ja Õppekavale. Eeltoodust lähtudes plaanib ja kinnitab Kool Rühmad, Tunniplaanid ja Hinnakirja ning avaldab need Koduleheküljel.

3.2. Koduleheküljel avaldatud Rühmad, Tunniplaan ja Hinnakiri kehtivad kogu Õppeaasta kohta.

3.3. Koolil on õigus Rühmasid, Tunniplaani ja Hinnakirja muuta 3 (kolm) kuud enne järgmise Õppeaasta algust või Kliendi kirjalikul nõusolekul.

3.4. Õppetöö maht on Õppekavas näidatud Õppetundide arv Õppeaasta kohta. Kool korraldab Õppetöö vastavalt Õppekavale.

3.5. Õppetunnid toimuvad Tunniplaani alusel. Õppetunnid toimuvad aadressil Toompuiestee 17 a, Tallinn, v.a juhul, kui Õpetaja või Kool on Klienti/Õpilast teavitatud teisiti.

3.6. Õppetunde ei toimu üldhariduskoolide koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel.

3.7. Koolil puudub kohustus asendada Õppetund, millest Õpilane puudus.

3.8. Kool asendab Õpetaja poolt ärajäänud Õppetunni esimesel võimalusel, kuid hiljemalt 1 (ühe) kuu jooksul alates ärajäänud Õppetunni kuupäevast.

4. ÕPPEMAKS JA ÕPPEMAKSU TASUMINE

4.1. Õppemaks kajastub Hinnakirjas ja on arvestatud Rühma Poolaasta tasuna või teatud Rühma osas kuu- või mitmekorra kaarditasuna.

4.2. Klient tasub Õppemaksu vastavalt Hinnakirjas määratletule Kooli poolt Kliendile e-posti teel esitatud arve alusel, arvel näidatud summas ja tähtajaks. Arve tasumisel tuleb makse selgitusse märkida arve number ja Õpilase nimi, kelle eest Õppemaks tasutakse ning samuti arvel olev viitenumber. Õppemaks loetakse Kliendi poolt tasutuks päeval, mil Õppemaks on Kooli arveldusarvele täies mahus laekunud.

4.3. Kliendil on võimalik Poolaasta Õppemaksu tasuda osade kaupa Kooli eelneval nõusolekul ja Poolte vastavasisulisel kirjalikul kokkuleppel, kokkuleppes määratud alustel ja korras. Õppemaksu osade kaupa tasumine ei vabasta Klienti kohustusest Õppemaks tasuda ka juhul, kui Õpilane Õppetunnis ei osale või on Koolist lahkunud enne Poolaasta lõppemist.

4.4. Juhul, kui Koolis käib ühest perest 2 (kaks) või enam last on Kliendil õigus Poolaasta või kalendrikuu Õppemaksu osas soodustustele 10% (kümme protsenti).

4.5. Kliendil on õigus saada tagasi või tasaarvestada Kooliga 50% (viiskümmend protsenti) Poolaasta või kalendrikuu arvestuse alusel 1 (ühe) kalendrikuu osas tasutud Õppemaksust juhul, kui Õpilane puudus haigestumise tõttu kõikidest 1 (ühe) kalendrikuu jooksul toimunud Õppetundidest ja Klient või Õpilane esitas Koolile või Õpetajale Õpilase haigestumise osas arsti poolt välja antud tõendi.

5. POOLTE JA ÕPILASE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

5.1. Poolte peamised õigused ja kohustused on sätestatud Lepingus ja Üldtingimustes. Eeltoodule lisaks on Pooltel kõik Kooli põhikirjas ja Lepingule kohalduvates õigusaktides sätestatud õigused ja kohustused.

5.2. Pooled kohustuvad:
5.2.1. esitama ja vahendama teineteisele viivitamata Lepingu täitmist puudutavat olulist informatsiooni, s.h eelkõige informatsiooni, mis puudutab Õpilase Õppetunnis osalemist, Poole poolset takistust Lepingu täitmisel või muud teisele Poolele eelduslikku tähtsust omavat asjaolu;
5.2.2. tagama omalt poolt Lepingus esitatud andmete õigsuse ja teavitama teist Poolt viivitamata, kui tema nimi või kontaktandmed on muutunud ja vastavalt uued kehtivad andmed esitama;
5.2.3. andma Õpilasele ülevaate Koolis kehtivatest eeskirjadest ja korrast ning selgitama nende täitmise vajadust.

5.3. Õpilasel on õigus:
5.3.1. osaleda Õppetundides vastavalt Kliendiga sõlmitud Lepingule;
5.3.2. tutvuda Õppekavaga ja Tunniplaaniga ning muu teda puudutava ja tema poolt soovitava infoga Kooli, Rühma või Õppetunni osas;
5.3.3. teha Koolile ettepanekuid või esitada pretensioone Õppetunni korraldamise, Lepingu täitmise jms osas.

5.4. Õpilane kohustub järgima Koolis kehtivaid eeskirju ja korda ning käituma viisil, mis on mõistlik, vastavuses eetiliste tõekspidamistega või hea tavaga ja Õpetajaid ja teisi õpilasi arvestav.

6. POOLTE VAHELISED TEATED

6.1. Pool esitab teisele Poolele informatiivse sisuga teate telefoni või e-posti teel või läbi Kodulehekülje või Õpilase vahendusel.

6.2. Nõude või Lepingu rikkumisega seonduva teate esitab Pool teisele Poolele kirjalikult.

6.3. Poole poolt teisele Poolele esitatud teade loetakse esitatud korrektsetel kontaktandmetel, kui Pool ei ole teist Poolt eelnevalt teavitanud, et tema andmed on muutunud.

7. LEPINGU LÕPETAMINE JA ÕPILASE KOOLIST VÄLJA ARVAMINE

7.1. Leping lõppeb Õppeaasta lõppemisel.

7.2. Pooltel on õigus Leping ennetähtaegselt lõpetada Poolte kokkuleppel.

7.3. Koolil on õigus Leping ühepoolselt ennetähtaegselt ja ilma eelneva etteteatamiseta üles ütelda, juhul kui:
7.3.1. Klient on Õppemaksu või selle osa tasumisega viivituses rohkem kui 30 (kolmkümmend) kalendripäeva;
7.3.2. Õpilane rikub korduvalt Üldtingimuste punktis 5.4 sätestatud Õpilase kohustusi ja Kool on Klienti sellest teavitanud ning püüdnud Kliendiga Õpilase käitumist arutada, kuid sellele vaatamata on Õpilane pannud toime uue rikkumise.

7.4. Kliendil on õigus Leping ühepoolselt ennetähtaegselt üles ütelda Õppeaasta kestel vaid alates II Poolaastast. Lepingu ülesütlemise soovist kohustub Klient teavitama Kooli kirjalikult vähemalt 30 (kolmkümmend) päeva enne I Poolaasta lõppemist.

 Järgmisel õppeaastal jätkamist  tuleb kinnitada  kodulehel tasudes  1 kuu ettemaks pangalingi maksetega. Samuti  tuleb kirjalikult kinnitada  õpilase koolist lahkumine muusik@meero.ee  e-kirjaga
Kuna oleme huvikool, mitte huviring, siis toimub meie tegevus õppeprogrammide alusel, mis on kinnitatud  Haridus ja Teaduministeeriumi poolt ja on kantud EHIS ´e registrisse. See annab lapsevanemale  õiguse saada maksusoodustust tasutud õppemaksude pealt. Sellest tingituna peaksite teadma, et liitudes meie kooliga on kõige lühem periood meil õppimiseks üks õppepoolaasta. 


Meelespea

*õppemaksu   arveid esitame  lastevanematele 2 korda aastas poolaastate kaupa.
*õppemaksu  hakkame arvestama meiega liitumisel õpilase esimesest tunnist alates
*õppemaksu saab tasuda poolaasta kaupa kuid ka kokkuleppeliselt kuu kaupa
*õppemaksu tasumisel kuude kaupa on oluline, et tasutakse jooksva kuu eest hiljemalt  10-ndaks kuupäevaks ( nendele lapsevanematele, kes pole kokkulepetest kinni pidanud, ei saa me võimaldada järgmisel õppeaasta osamakseid.) Uuest õppeaastast lisandub maksete hilinemisel  viivistasud

*kuna lisaks õppeprogrammile on väga oluline osa õpilaste arengus lavapraktikal, siis eeldame, et lapsevanem osaleb kooli poolt korraldatud tasulistel ja tasuta kontsertidel ning sündmustel toetades  ja austades sellega õpilase arengut ja saavutusi.

*kontsertide korraldamine on õppeprogrammi väline tegevus ja lisakulu huvikoolile, seega eeldame, et lapsevanemad aitavad sellele kaasa realiseerides kooli poolt korraldatavatel tasulistel kontsertidel minimaalselt 2 piletit.

*selleks, et lavaline esteetika oleks nauditav kõigile, kasutame esinedes ühtset kooli sümboolikaga vormi, mille iga lapsevanema peaks oma lapsele soetama.

*meie huvikoolis on  rühmi, kes suudavad anda erinevatel tähtpäevadel väga meeleolukaid kontserte, seega loodame, et Meero lapsevanem võiks olla meie  promojaks ja esinemisvõimaluste pakkujaks, mille kaudu saaksime pakkuda õpilastele esinemiskogemust, kuulajale  kauneid muusikalisi hetki ning huvikoolile majanduslikku tuge uute pillide ostmiseks, õpetajate premeerimiseks  või ka kontsertreiside korraldamiseks.